Voor massages met een duurtijd van minimum 60 minuten kom ik ook graag bij u aan huis, dit binnen een straal van 10 km. rond 9200 Appels.

Algemene voorwaarden Lyonora

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen schoonheids- en massagesalon Lyonora (Joos Nathalie) en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijk een schriftelijke manier is afgeweken van deze voorwaarden.

2. Verplichtingen van het schoonheids- en massagesalon

- Lyonora *  staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap.

                        Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijk materiaal en producten.

                    *  zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachten resultaten en eventuele risico's                              van de behandeling.

                    *  zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren oven de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de                                         behandeling.

                    *  zal de klant vragen op de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

                    *  voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

3. Verplichtingen van de klant

- De klant dient alle gegevens te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren ven de behandeling.

- De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Lyonora op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

- Bij het maken van een afspraak dient de klant een voorschot te betalen voor de afgesproken behandeling.

4. Betaling

- Het schoonheids- en massagesalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar in het salon.

- De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

-  Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

- De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen.

   Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van verschuldigde bedragen op de rekening van Lyonora op de tijdstip van de aankoop via         erkende vorm ven elektronisch betalen.

5. Annuleringsvoorwaarden

- De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24UUR vooraf de afspraak.

- Indien de klant wenst om geen nieuwe afspraak te maken of later dan 24 uur annuleert, verliest de klant zijn/haar voorschot. Dit geldt ook               voor het niet komen opdagen voor de afspraak. In geen geval word een terug betaling gedaan.

-  Afspraken worden ook niet omgezet naar andere behandelingen waar een promo of andere actie op loopt.

-  Afspraken worden maar max. 3 keer van datum of uur gewijzigd indien een 4 de keer zal het voorschot voor Lyonora zijn en zal er een nieuw         voorschot  gevraagd worden bij de nieuwe afspraak.

-  Voorschotten zijn maar max. 3 maand geldig bij het annuleren van je afspraak. 

-  Wanneer de klant later dan 15 minuten te laat komt zonder verwittigen, mag Lyonora de afspraak annuleren en toch het voorschot in rekening        brengen.

- In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te hoeden. Overmacht bestaat uit datgene     wat de wet hierover zegt.

6. Garantievoorwaarden

- Lyonora biedt de klant 7 dagen op de behandeling en/of producten.

- Deze garantie geldt niet wanneer de klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet geeft opgevolgd.

7. Klachtenafhandeling

- Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient de deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na         ontdekking, schriftelijk per mail en via de telefoon gemeld te worden bij Lyonora.

- Lyonora moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

- Is de klacht gegrond,  dan zal Lyonora de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeen gekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan       dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

- Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot een overeenkomst, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

8. Behoorlijk gedrag

- De klant dient zich  te gedragen volgen de algemene aanvaardbare normen.

   Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft Lyonora het recht om de klant zonder opgave van     redenen de toegang  te weigeren.

9. Beschadiging en diefstal 

-  Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft Lyonora het recht om een                                    schadevergoeding van de klant te eisen.

- Diefstal wordt altijd direct bij de politie gemeld.

10. Recht

- Op elke overeenkomst tussen schoonheids- en massagesalon Lyonora en de klant is het Belgische recht van toepassing.

  In het geval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend.

  De versie die van toepassing is, is steeds de laatste gedeponeerde versie of de versie die van kracht is tijdens het tot stand komen van de               overeenkomst.

 

* Bij het maken van een afspraak en/of het betalen van een voorschot stemt u zich akkoord met de algemene voorwaarden !